Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
​Nhiều giải pháp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật: 30-09-2015 03:16
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
nhunggiaiphapquantrongptkinhtexahoi.jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Cường báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020)
Theo đó, phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã bầu Ban TVTU khóa X gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư thư Tỉnh ủy khóa X. Các đồng chí: Trần Văn Tư, Đinh Quốc Thái, Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng bầu ra 8 đồng chí là ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa X; đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X.
Toàn cảnh đại hội ngày 30-9.
Trong phần tham luận tại Đại hội, theo đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có 26 tham luận gửi đến đại hội, Đoàn chủ tịch đại hội chọn ra một số nội dung cốt lõi các đại biểu quan tâm như: Giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020"; Giải pháp tổ chức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; về nội dung “Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, thực hiện trách nhiệm; nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới”...
* Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Giám đốc Sở Công Thương trình bày tham luận: "Giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.
thamluansocongthuong.JPG
Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp
Theo đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, để phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 giải pháp: Thứ nhất là tập trung đầu tư và thu hút đầu tư; đẩy mạnh việc thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng các ngành công nghiệp. Thứ hai, tập trung phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ. Thứ ba, giải pháp về thị trường với việc thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh, liên kết với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hợp tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tham gia các hoạt động phát triển thị trường.
Về thương mại, dịch vụ, ngành sẽ phát triển thương mại nội địa kết hợp các loại hình thương mại truyền thống và thương mại hiện đại, phù hợp với từng địa bàn đô thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 10,5 - 12%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu, phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch xuất đạt 22,5 tỷ (tăng bình quân 10-11%/năm) đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại
* Đồng chí Hồ Văn Nam, Chủ tịch UBND TX.Long Khánh tham luận: "Giải pháp tổ chức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”.
thamluanthixalongkhanh.JPG
Đồng chí Hồ Văn Nam
Theo đó, thị xã Long Khánh đề ra 5 giải pháp thực hiện. Trong đó, sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới để cải thiện, nâng cao đời sống của nông dân, thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn và khu vực đô thị. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa; tăng cường đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tăng cường công tác thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân.
* Đồng chí Phạm Văn Thuận, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc tham luận: “Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, thực hiện trách nhiệm; nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới” với 8 giải pháp chủ yếu.
phamvanthuan.JPG
Đồng chí Phạm Văn Thuận
Trong đó, huyện sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung chỉ đạo quán triệt sâu sắc việc tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4 (khoá XI) và việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Xuân Lộc...
* Đồng chí Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham luận về: “Giải pháp tăng cường củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân, đảm bảo Quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội” .
 
huynhthanhliem.JPG
Đồng chí Huỳnh Thanh Liêm
Đồng chí đã xác định rõ có 5 giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, quốc phòng và an ninh là 2 lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên, liên quan đến mọi mặt hoạt động của địa phương, trên một phạm vi rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực. Do đó, 2 lực lượng quân sự và công an phải có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu cho cấp ủy - chính quyền địa phương đề ra và thực hiện các chủ trương, biện pháp quản lý xã hội, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, nhiệm vụ tăng cường củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân, kết hợp thế trận an ninh nhân dân phải được cấp ủy - chính quyền địa phương chỉ đạo khách quan, khoa học, trên cơ sở lấy an dân và ổn định chính trị làm vấn đề quyết định.
* Đồng chí Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày tham luận: "Giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".
thamluansovanhoathethaodulich.jpg
Đồng chí Lê Kim Bằng
Tham luận nêu rõ 4 giải pháp sẽ tập trung thực hiện là: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Trong đó nhấn mạnh, trong thời gian tới, sẽ tập trung đầu tư cho văn hóa phải tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế của địa phương. Ưu tiên đầu tư cho vùng nông thôn, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; các loại hình nghệ thuật truyền thống, di sản văn hoá phi vật thể và các di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh đang xuống cấp.
* Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tham luận: "Giải pháp tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh".
nguyenthanhcong.JPG
Đồng chí Nguyễn Thành Công
Trong đó, nhấn mạnh một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải hướng vào thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp. 
Nguồn: Báo Đồng Nai.

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần II)
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần I)
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Các đảng viên rất quan tâm đến đại hội
 • Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>