Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
​Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa X của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Cập nhật: 01-10-2015 08:52
Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội,
                    - Các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng,
                    - Các quý vị khách quý,
                    - Thưa toàn thể đại biểu dự Đại hội.
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
nhunggiaiphapquantrongptkinhtexahoi.jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bản Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội,
Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm
và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong 05 năm qua. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 05 năm tới (2015-2020). Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội đánh giá, nhận định, làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong 05 năm tới trên các lĩnh vực.
Từ thực tiễn kết quả đạt được trong 05 năm qua và dự báo tình hình những năm sắp tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, khẳng định: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện, thực hiện đạt mục tiêu Đồng Nai cơ bản là tỉnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đồng thời, quyết định mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh” và xác định phương hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới là: “Tiếp tục phát triển kinh tế với nhịp độ nhanh, bền vững; đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong tiến trình phát triển; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng con người phát triển toàn diện. Tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường; chủ động ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xử lý tốt các mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng với khả năng  về nguồn lực tài chính; nguồn nhân lực; vấn đề môi sinh, môi trường, giải quyết an sinh xã hội; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”. Đồng thời, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bốn nhiệm vụ trụ cột, đó là: đẩy mạnh phát triển kinh tế, khoa học công nghệ đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và xây dựng chính quyền; đầu tư phát triển văn hóa, phát triển con người toàn diện; tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đã nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng; phát huy dân chủ, sáng suốt, lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X gồm 52 đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức; đảm bảo tính liên tục, kế thừa để đảm đương những trọng trách nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới với những thời cơ mới và thách thức cũng rất lớn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X sẽ tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm, phát huy những ưu điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu gồm 18 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho toàn Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đối với các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá IX) trình Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua, Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý để ban hành chính thức các Văn kiện của Đại hội. Đồng thời, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa các vị khách quý,
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và tại Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Đại hội vui mừng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn thể nhân dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X thắng lợi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 05 năm tới.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chăm lo cho con người phát triển toàn diện; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ X đã đề ra, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.
Ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức đảng từ tỉnh đến chi bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội.
Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội,
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá IX đã nghỉ hưu hoặc không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua và chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng đã trực tiếp tham dự và hướng dẫn, chỉ đạo trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.
Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các khoá, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đã quan tâm theo dõi, động viên, cổ vũ và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp nhất.
Đại hội chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cùng với đồng bào trong tỉnh, với ý thức trách nhiệm cao và tình cảm sâu sắc trước Đảng bộ tỉnh, đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chân thành, thẳng thắn, đóng góp trí tuệ nhằm bổ sung, xây dựng các văn kiện Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Đại hội nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các ban, ngành trong tỉnh; cán bộ, chiến sĩ đã tận tình phục vụ và bảo vệ Đại hội thành công tốt đẹp.
Đại hội xin chân thành cám ơn các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương đã theo dõi và đưa tin về Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính chúc các đồng chí lãnh đạo và đại diện các cơ quan Trung ương, các vị khách quý, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và toàn thể đại biểu dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi trong công tác và cuộc sống.
Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh, ý chí của Đảng bộ, của toàn quân và nhân dân trong tỉnh; chúng ta chắc chắn rằng: sẽ triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Với tinh thần đó, tôi xin long trọng tuyên bố: bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Xin trân trọng cám ơn./.
Nguồn: Báo Đồng Nai.

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần II)
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần I)
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Các đảng viên rất quan tâm đến đại hội
 • Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>