Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Báo cáo tham luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty
Cập nhật: 06-08-2015 02:53
Về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm góp phần xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”

Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Cấp ủy và UBKT các cấp ủy từ Tổng Công ty đến các đơn vị cơ sở luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, có chiều sâu và hoạt động có hiệu quả, luôn bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục, công khai, dân chủ; chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; kiểm tra việc tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của can bộ đảng viên… đã góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới phát sinh; kịp thời chấn chỉnh và hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ qua. 

Thực hiện các quy định và hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban Kiểm tra các cấp chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; qua đó, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, BTV Đảng uỷ Tổng Công ty đã kiểm tra đối với 168 lượt chi, đảng bộ cơ sở; cấp uỷ cơ sở kiểm tra 455 lượt chi bộ trực thuộc và 7.143 lượt đảng viên, so với nhiệm kỳ trước tăng 94,36% ; giám sát đối với 20 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty trong việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị ; xem xét xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đối với 62 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty, giảm 37,37% so với nhiệm kỳ trước. Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm xử lý kịp thời nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với những cố gắng đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã thiết thực góp phần vào việc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ, làm cho Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua cũng còn những tồn tại, hạn chế đó là:
- Một số cấp ủy tuy có chuyển biến về mặt nhận thức nhưng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đôi khi vẫn còn những thiếu sót nhất định; việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát có lúc còn chậm, quá trình thực hiện từng nhiệm vụ chưa đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, một vài cấp ủy và cán bộ chủ chốt chưa nghiên cứu kỹ các chỉ thị, nghị quyết, các quy định, quyết định của Đảng nên chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát dẫn đến trong thực hiện có mặt còn hạn chế.
- Về công tác giám sát, nhìn chung cơ bản đã có tăng cường thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, tuy nhiên trong thực hiện một số trường hợp vẫn còn còn lúng túng, tính chủ động chưa cao. Công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo chuyên đề chưa được thường xuyên.
- Tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật có giảm, song đảng viên vi phạm với nội dung chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Tổng Công ty, chính sách DS-KHHGĐ vẫn còn xảy ra.
Kính thưa Đại biểu Đại hội
Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường với nhiều yếu tố phức tạp đan xen nhau đã ảnh hưởng đến vấn đề tư tưởng, dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một vài bộ phận còn thiếu tu dưỡng, sa sút về phẩm chất đạo đức, phai nhạt lý tưởng cách mạng đã và đang gây những hậu quả không tốt, làm ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng công nhân đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Mặt khác một vài tổ chức cơ sở đảng chưa phát huy hết vai trò hạt nhân lãnh đạo, tư tưởng chủ quan vẫn còn xảy ra. Những hạn chế, yếu kém đó một phần là do yếu tố khách quan, nhưng về chủ quan đó là do công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở một số cơ sở thiếu sự quan tâm, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng từ Tổng Công ty đến các đơn vị cơ sở, đặc biệt chú trọng và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giai đoạn tới, chúng tôi xin đề xuất thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:
1/. Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của đảng, của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng Công ty về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn thể đảng viên, nhất là các cấp ủy viên nhận thức rõ vấn đề kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng mà các cấp ủy phải vừa là người lãnh đạo vừa là người trực tiếp thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cấp ủy nhằm rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn.
2/. Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục chỉ đạo và tăng cường giám sát đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X), Thông báo kết luận số 68-TB/TW ngày 30/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đồng thời chấp hành thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát cũng như các kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy theo từng năm.
3/. Các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra ở đơn vị mình để xác định đúng đắn trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của Ủy ban kiểm tra cùng cấp, nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
4/. Xây dựng kế hoạch và thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về  “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Quy định 101-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương, quyết định 272-QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và quyết định 183-QĐ/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về thực hiện quy chế nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong toàn Tổng Công ty; giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên theo tinh thần Quy định số 55-QĐ/TW của Ban bí thư Trung ương; Kiểm tra việc khắc phục hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, gương mẫu nhằm góp phần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch vững mạnh.
5/. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của UBKT từ Tổng Công ty đến cơ sở. Mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra nhất là công tác giám sát cho cấp ủy, UBKT cơ sở và chi bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra phải được quan tâm thường xuyên để nâng cao chất lượng hoạt động, đủ sức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ.     
Kính thưa đại biểu Đại hội,
Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách; những giải pháp nêu trên chưa đủ để giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, điều đó đòi hỏi UBKT các cấp cần chủ động trong công tác tham mưu cho Cấp ủy bằng những giải pháp cụ thể hơn nữa trên cơ sở phát sinh từ trong thực tiễn, đồng thời xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng UBKT các cấp mà đòi hỏi các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ xem đây là nhiệm vụ của chính mình, ra sức phát huy những thành tựu đã đạt được nhiệm kỳ qua, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát của Tổng Công ty tiếp tục đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội X Đảng bộ Tổng Công ty đề ra, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tích cực đổi mới, chủ động hội nhập, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động, xây dựng Tổng Công ty cao su Đồng Nai phát triển toàn diện và bền vững”.
Trên đây là một số ý kiến tham luận trong Đại hội của UBKT Đảng ủy Tổng Công ty (khóa IX), kính mong quý vị đại biểu dự Đại hội có ý kiến trao đổi, góp ý thêm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Xin kính chúc quý vị Đại biểu khách quý, quý vị Đại biểu dự Đại hội được mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công.
Xin cảm ơn.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>