Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Báo cáo tham luận của Công đoàn Tổng công ty
Cập nhật: 06-08-2015 02:55
Về “Công tác vận động quần chúng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty trong tình hình hiện nay”

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty tôi xin trình bày tham luận “Công tác vận động quần chúng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty hiện nay” . Lời đầu tiên tôi xin gởi đến quý vị Đại biểu khách quý cùng toàn thể đại biểu đại hội lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc đại hội thành công.

Kính thưa quý vị Đại biểu.
Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tổ chức thực hiện và động viên quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, Quán triệt quan điểm trên, Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty luôn quan tâm đến công tác quần chúng, xem công tác vận động quần chúng là công tác đối với con người, chăm sóc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người vì sự phát triển của Tổng Công ty.
Trong quá trình hoạt động Công đoàn luôn thực hiện phương châm "Nói cho công nhân biết, công nhân thông để công nhân làm, với nội dung hướng vào mục tiêu xây dựng  đôi ngũ công nhân cao su vững mạnh về chính trị, trên cơ sở đó Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước các nội quy, quy chế của Tổng Công ty và các đơn vị đến công nhân lao động. Thông qua đó tạo cơ sở pháp lý  để công đoàn được tham gia quản lý, đồng thời tạo điều kiện cho công nhân  lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, từ Tổng công ty đến cơ sở đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn và quy chế phối hợp với Ban giám đốc. Đặc biệt việc triển khai quy chế dân chủ và nghị định 60/CP về thực hiện đối thoại tại nơi làm việc, giúp cho cán bộ, CN lao động biết quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Thông qua việc tổ chức tốt Đại hội CNVC  và Hội nghị người lao động hàng năm đã tập hợp được trí tuệ tập thể của cán bộ, CNVC đóng góp ý kiến  xây dựng Tổng Công ty và đơn vị.
Có thể nói, trong công tác vận động quần chúng thời gian qua tại Tổng Công ty, từng bước thực hiện được những chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn là vận động tập hợp, giáo dục quần chúng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, thông qua hoạt động của mình, tổ chức Công đoàn đã tuyên truyền giáo dục thuyết phục cán bộ, CNLĐ khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tập hợp được sức mạnh của đông đảo tập thể công nhân lao động, thông qua việc tham gia nhiều phong trào hành động cách mạng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị liên tục trong 5 năm qua.
Kính thưa quý vị Đại biểu !
Để công tác vận động quần chúng trong nhiệm kỳ tới đạt được kết quả khả quan, Đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm hơn nữa một số vấn đề cơ bản sau:
 Xác định Công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Đảng  ủy Tổng công ty cần có sự định hướng chiến lược, đề ra chủ trương để các đoàn thể triển khai thực hiện, phải xác định rằng đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Riêng đối với  hoạt động Công đoàn trong toàn Tổng công ty,trong thời gian tới Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt đa dạng hóa các hình thức tập hợp công nhân, nhằm vận động công nhân ra sức thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty hằng năm.
-  Luôn chú trọng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa . Tuyên truyền, phổ biến, đường lối chính sách, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong công nhân để mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Nâng cao nhận thức về giới, về gia đình, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với trình độ và đặc điểm công nhân của từng đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua hoạt động thực tiễn, công đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; Đồng thời, tích cực phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động công nhân cho những người có uy tín trong tổ chức công đoàn, tạo điều kiện để họ tham gia việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa, sức sống của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. trước mắt vận động công nhân tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với đơn vị và Tổng công ty; cùng nhau tuyên truyền, động viên anh chị em công nhân và gia đình yên tâm gắn bó với đơn vị. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và về trước kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.
- Đổi mới hình thức, cách thức, phương pháp tiếp xúc với công nhân đòi hỏi phải gần công nhân, sát công nhân, … phải thường xuyên lắng nghe và lắng nghe kịp thời những ý kiến phản ảnh của công nhân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của công nhân để đề xuất kịp thời cho Lảnh đạo Tổng công ty trong việc giải quyết các kiến nghị đề xuất của công nhân. .
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng đến tận cơ sở và người lao động, đặc biệt nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khơi dậy được ý thức tự giác và sức sáng tạo của CNLĐ trên tất cả các lĩnh vực. Từ thực tiễn sinh động phong phú của phong trào thi đua mà lựa chọn những lá cờ đầu, những điển hình tiên tiến xuất sắc nhất, động viên, cổ vũ, khen thưởng kịp thời, chính xác.
- Động viên và khuyến khích đội ngũ CNLĐ vươn lên, nỗ lực thi đua học tập để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt về học vấn, chuyên môn giỏi, tay nghề cao, có bản lĩnh chính trị . Đây chính là nền tảng của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
 - Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế hội nghị người lao động; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những thắc mắc, khiếu nại chính đáng của công nhân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với công nhân; tiếp thu, trả lời ý kiến phản ánh của công nhân .
-Tăng cường giám sát và phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNLĐ. Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, nhất là bảo đảm thực hiện tốt các chính sách về việc làm, tiền lương, tiền công, thời giờ:làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, BHLĐ cho người lao động.
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong CNLĐ góp phần cùng chuyên môn các cấp chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho CNLĐ. Thông qua các hoạt động tương trợ xã hội để tập hợp, vận động và giáo dục người lao động. Tăng cường hoạt động tình nghĩa và các hoạt động xã hội khác. Quan tâm đến CNLĐ có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Kiện toàn củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của công đòan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ CNLĐ trong thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, Tập trung hướng dẫn CĐCS nâng cao hiệu quả hoạt động. Thường xuyên củng cố và đẩy mạnh công tác xây dựng CĐCS vững mạnh,với phương châm:” Lấy tổ công đoàn làm địa bàn hoạt động , đoàn viên CNVCLĐ làm đối tượng vận động,”; vừa làm tốt tham mưu cho cấp ủy, vừa thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, làm cho tổ chức công đoàn ngày càng thật sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Mỗi cấp công đoàn, nhất là CĐCS cần quan tâm xây dựng nội dung hoạt động của CĐCS và công đoàn bộ phận. Nội dung hoạt động phải thật sự phù hợp với từng loại hình để đòan viên tham gia sinh hoạt, học tập nâng cao trình độ mọi mặt và học tập được kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống, tương trợ giúp  đỡ nhau vượt khó, giúp nhau làm việc tốt để trở thành những công dân tốt cho xã hội.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn đủ tiêu chuẩn theo quy định
- Tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt ở CĐCS,. Thông qua phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đoàn viên xuất sắc để tổ chức đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp
Hướng về đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, với niềm tin tưởng và tự hào của các cấp Công đoàn và CNLĐ. Công đoàn Tổng Công ty xin được biểu thị sự quyết tâm Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết mà đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra, quyết tâm xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh đi đầu trong sự nghiệp: công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, xây dựng và phát triển Tổng công ty ngày một phát triển bền vững.
Với niềm tin tưởng ấy, tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNLĐ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai , xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, xin kính chúc quý vị Đại biểu  lời chúc sức khỏe và hạnh phúc .

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>