Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Báo cáo tham luận của Đảng bộ nông trường Bình Lộc
Cập nhật: 06-08-2015 02:57
Về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”

Như chúng ta đã biết, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng có vững mạnh thì Đảng Cộng sản mới đứng vững. Chính vì lẽ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết và quan trọng, mà chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng là một trong những yếu tố cơ bản, quyết định đến xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Xác định được tầm quan trọng đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Nông trường Bình lộc đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng bộ về yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng với mục tiêu: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”, “ Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tập trung củng cố xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, trước hết Đảng bộ Nông trường đã xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, hội, đến công nhân lao động. Đây là nguồn sức mạnh nội sinh, là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì vậy, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm, cùng cộng đồng trách nhiệm, cùng giúp nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, thương yêu đồng chí, chính nhờ vào sức mạnh đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động mà Đảng bộ Nông trường Bình Lộc đã vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua
Kính thưa Qúy Đại biểu!
Với mục tiêu Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm: Đảng bộ Nông trường đã triển khai kế hoạch phát triển sản xuất trong suốt nhiệm kỳ như: Phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản lượng từ 5% trở lên, tiết kiệm chi phí, vật tư, nguyên nhiên liệu để giảm giá thành. Củng cố công tác quản lý, sắp xếp tổ chức lao động, đầu tư thâm canh, áp dụng công nghệ, quy trình kỹ thuật mới trong công tác tái canh trồng mới và khai thác nhằm nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động, tổ chức bảo vệ tốt sản phẩm. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác quản lý về quy trình kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, CNLĐ. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành tốt việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị. Kết quả: Trong nhiệm kỳ qua, Nông trường đã thực hiện 10.040 tấn; vượt 545 tấn, tỷ lệ 105,4%; năng suất bình quân 1737 kg/ha. Là một trong những đơn vị có năng suất vườn cây cao nhất từ năm 2006 đến năm 2013 và giá thành giảm 4% so với kế hoạch của nhiệm kỳ. Trồng mới 791 ha; chăm sóc vườn cây KTCB đúng quy trình đạt 100% đã đưa vào khai thác sớm được 53 ha.
Trong công tác chăm lo đời sống: Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định, đăc biệt là xây dựng định mức lao động, giám sát nghiệm thu sản phẩm, xây dựng đơn giá tiền lương, tiền thưởng công khai, công bằng, hợp lý để công nhân an tâm sản xuất, thu nhập tiền lương hàng năm đều vượt so với Nghị quyết đề ra, đời sống công nhân được ổn định.
Với mục tiêu “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốttrước hết, cơ sở xác định phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CNLĐ nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự gương mẫu, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị từng bước được đổi mới theo hướng gắn các chuyên đề công tác tư tưởng vào trong các buổi sinh hoạt, học tập. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn gắn với thực hiện Quy chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, được đưa vào chương trình thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Đảng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng Đội, Ngành, Đoàn thể. Các chi bộ đã có nhiều biện pháp, mô hình như: Hàng tháng, mỗi đảng viên kể một câu chuyện về tấm gương của Bác trong sinh hoạt chi bộ; Tổ chức hội thi kể chuyện “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua hội thi đã có sức lan toả lớn không những đến với cán bộ, đảng viên mà còn đến với công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Kết quả: có 44 gương điển hình tiên tiến và 5 tập thể được tuyên dương ở các cấp. Hàng năm, trên 90% đảng viên được công nhận thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương.
Song song với công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng là công tác tổ chức, sau khi đại hội, BCH Đảng bộ đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến từng cấp ủy chi bộ đúng thời gian quy định. Xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động cả năm, 6 tháng, quý và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng tháng. Đặc biệt, Đảng bộ Nông trường quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phân công nhiệm vụ cho Đảng viên theo từng vị trí, trách nhiệm được giao, quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên trẻ, đảng viên dự bị. Đồng chí Bí thư phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ và thông báo cho đảng viên, mỗi đảng viên phải chuẩn bị nội dung đóng góp trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của chi bộ từ 80% trở lên. Trong công tác tự phê bình và phê bình, các chi bộ đã thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, nhất là trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và Quy chế nêu gương đã kịp thời nêu gương những Đảng viên gương mẫu trong rèn luyện và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời giáo dục và giúp đỡ những Đảng viên còn hạn chế trong phê bình và tự phê bình.
Trong sinh hoạt định kỳ, lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc đăng ký, rèn luyện, nêu gương tự phê bình, phê bình và ý kiến đóng góp của quần chúng, các đoàn thể nơi đảng viên sinh hoạt, nơi cư trú để đánh giá phân tích chất lượng đảng viên. Qua phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; ¾ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; ¼ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, năm 2014 Đảng bộ Nông trường Bình Lộc được Đảng bộ Tổng Công ty công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng thực hiện tốt, từ Đảng bộ đến cấp ủy chi bộ và đảng viên. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Việc phát ngôn, giữ gìn bí mật trong Đảng, hồ sơ đảng viên, tài liệu của Đảng được bảo mật đúng nguyên tắc.
Về công tác cán bộ và phát triển đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ Nông trường đều tiến hành rà soát đánh giá lại cán bộ về phẩm chất và năng lực. Trên cơ sở đó, quy hoạch cán bộ nguồn, có hướng đề nghị Tổng Công ty cho đào tạo để bố trí theo yêu cầu thực tiễn tại đơn vị. Việc quy hoạch, bố trí cán bộ đều được thực hiện theo đúng quy trình về công tác cán bộ đã quy định
Song song đó, để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thì một nhiệm vụ không thể thiếu được đó là công tác phát triển đảng viên mới và nâng cao chất lượng đảng viên, đây là yếu tố cơ bản quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy, cấp ủy các chi bộ đã luôn nhận thức sâu sắc về công tác phát triển Đảng và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đảng viên, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ, theo dõi quá trình rèn luyện, họat động của quần chúng và thông qua các tổ chức đoàn thể, hội, giới thiệu, bên cạnh đó luôn quan tâm đến lực lượng lao động nữ, đồng bào dân tộc và người có đạo. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển được 31 Đảng viên mới đạt 100% so với Nghị quyết.
Đối với công tác kiểm tra giám sát, Đảng bộ Nông trường đã kiện toàn, củng cố Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy theo hướng dẫn quy định của Đảng ủy Tổng Công ty. Sau Đại hội xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí phù hợp với tình hình thực tế. Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Nông trường xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể theo Quy định.
Cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và Quy định những điều đảng viên không được làm. Các chi bộ đưa công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành vào nội dung các kỳ sinh hoạt chi bộ để từng Đảng viên phải tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật, làm gương cho quần chúng noi theo.
Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Đảng bộ tổ chức kiểm tra các chi bộ trực thuộc toàn diện về các nội dung công tác xây dựng Đảng, để phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên đúng tiêu chuẩn quy định, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng “Trong sạch vững mạnh” toàn diện.
Kính thưa quý đại biểu!
Trên cơ sở những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong thời  gian tới đạt được hiệu quả cao hơn. Đảng bộ Nông trường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:
1/ Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở phải duy trì, nắm vững, thực hiện nghiêm các nguyên tắc chỉ đạo, các quy định, chỉ thị, Nghị quyết và Điều lệ Đảng. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.
2/ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và Đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
3/ Xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nhận thức và hành động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên.
4/ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ Cán bộ, Đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Quy chế nêu gương.
5/  Tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI.
6/ Xây dựng hệ thống chính trị các đoàn thể và hội quần chúng vững mạnh. Tổ chức các phong trào thi đua  lao động sản xuất gắn với các ngày lễ lớn của Đất nước.
7/ Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ. Đặc biệt là công tác tạo nguồn cho công tác kết nạp Đảng viên mới, đảm bảo số và chất lượng, đảng viên phải có lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo niềm tin cho công nhân lao động và là tấm gương để quần chúng noi theo.
8/ Tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên ở từng cấp ủy chi bộ, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và đội ngũ cán bộ Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nhằm hạn chế, ngăn ngừa không để Đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật.
Trên đây là nội dung tham luận của Đảng bộ Nông trường Bình Lộc, rất mong được sự góp ý xây dựng của quý đại biểu. Đảng bộ Nông trường sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh để góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch vững mạnh trong thời gian tới.
  Cuối cùng, xin kính chúc quý vị Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công. Xin trân trọng cảm ơn!

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>