Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Báo cáo tham luận của Đảng bộ nông trường Túc Trưng
Cập nhật: 06-08-2015 02:59
Về “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm phấn khởi của ngày Đại Hội Đảng Bộ Tổng Công Ty lần Thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt tập thể Đảng bộ Nông Trường Cao Su Túc Trưng Tôi xin phát biểu tham luận với Đại hội về nội dung “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” .

Kính thưa Đại  Hội !

Trong lịch sử Cách Mạng Việt Nam từ ngày có Đảng, dưới ánh sáng của Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy, nguồn gốc của mọi thắng lợi là sức mạnh của nhân dân.
Thực tiển ngày càng khẳng định, quan điểm khoa học cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta : Coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong ý tưởng, qua lời nói mà được ghi nhận trong Hiến pháp, Pháp luật và các văn bản dưới luật. Đặc biệt Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm đến việc thực hiện dân chủ nói chung và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở nói riêng, bởi lẻ cơ sở là nền tảng của xã hội, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng là nơi kiểm nghiệm tính đúng đắn của các chủ trương và chính sách ấy.

 Chính vì vậy, qua 5 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  Đảng Bộ Nông trường Túc Trưng đã tác động tích cực đối với việc động viên CB.CN lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy quản lý và xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Củng cố và tăng cường đoàn kết nhất trí trong nội bộ Nông trường. Dân chủ ở cơ sở được thực hiện bằng hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, trong đó dân chủ trực tiếp có ý nghĩa thiết thực nhất, vì phương châm thực hiện dân chủ ở cơ sở là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và đây cũng chính là nội dung quan trọng mà Đảng bộ Nông trường đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian qua.
   Hàng năm thông qua Hội nghị người lao đông, đối thoại định kỳ và qua các Hội nghị giao ban định kỳ người công nhân lao động được thông tin về các  chế độ chính sách, nội quy, quy chế của đơn vị, việc ký kết hợp đồng lao động, các vấn đề về chỉ tiêu sản lượng, tiền lương, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. vv…
Qua những thông tin được nắm bắt người lao động hiểu được chủ trưởng và đã tham gia một cách dân chủ trong việc xây dựng và bàn bạc các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất, như định mức, đơn giá, tiền lương, các chế độ chính sách như BHXH, BHYT. Trang bị về BHLĐ, trang cấp vật tư, bảo vệ sản xuất đồng thời qua đó cũng đã đóng góp xây dựng cán bộ Đảng viên và các mặt phong trào chung trong toàn đơn vị.
Từ chỗ được biết, được bàn, đã thực sự làm cho quần chúng công nhân lao động phát huy quyền làm chủ tập thể của mình, đã tạo được sức mạnh tổng hợp của CB.CN lao động trong toàn đơn vị, cho nên trong nhiều năm qua đơn vị Nông trường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đồng thời đời sống vật chất và tinh thần của người dân lao động cũng không ngừng được cải thiện. Phong trào thi đua lao động sản xuất, cũng như các mặt hoạt động khác luôn được quan tâm, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển đi lên, mà rõ nét nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “ về một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay ” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đơn vị đã xây dựng được quy chuẩn đạo đức cho Cán Bộ CN lao động, trên cơ sở đó để làm thước đo cho quần chúng lao động có cơ sở để đóng góp, đồng thời ra sức phấn đấu trong mọi lĩnh vực để thực hiện tốt việc nêu gương trong toàn Đảng bộ.
Qua quá trình tổ chức thực hiện người công nhân cũng kiểm tra được những việc làm cụ thể của đơn vị mình như : việc thực hiện công bằng dân chủ trong định mức, nghiệm thu sản lượng, bảo vệ sản phẩm, đơn giá tiền lương, việc kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động được giải quyết như thế nào ? và trong việc đóng góp xây dựng cán bộ Đảng viên trong sạch vững mạnh, chính vì vậy mà trong nhiều năm qua Đảng bộ Nông trường luôn đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh và năm 2014 đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Kính thưa Đại Biểu Đại Hội !
Việc triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Nông Trường Túc Trưng trong thời gian qua tuy đạt được những kết quả tích cực. song vẫn còn bọc lộ những mặt tồn tại hạn chế đó là : hiện nay vẫn còn một số ít quần chúng chưa nhận thức đúng và đầy đủ, chưa hiểu hết nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Cũng có người nhận thức được yêu cầu, nội dung, mục đích và ý nghĩa của quy chế nhưng lại nghiêng về nhận thức được quyền lợi, cảm nhận thấy quyền lợi là chủ yếu, còn mặt trách nhiệm của họ trong việc, biết, bàn, làm và kiểm tra thì chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm và sự nhận thức đúng đắn. Điều đó thể hiện qua một số ít người chỉ biết đòi hỏi quyền lợi và lợi ích cá nhân là trên hết, còn lợi ích của tập thể chỉ là thứ yếu, từ đó dẫn đến còn bộc lộ những lời lẽ phát ngôn chưa đúng hay nói cách khác là dân chủ quá trớn, tệ hại hơn là có những cán bộ đã lợi dụng công khai dân chủ viết thư nặc danh tố cáo sai sự thật làm cho nội bộ mất đoàn kết. vv…
Để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn. Theo chúng tôi cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm như sau:
1/. Cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền, vận động CB CNVC về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước nhằm qua đó để góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn đầy đủ cho người lao động về sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật trong đó có nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình hiện nay.
2/. Đảng bộ cơ sở cần phải tập trung xây dựng một đội ngũ cán bộ Đảng viên, cán bộ quản lý thực sự trong sạch vững mạnh để làm nồng cốt cho việc vận động CB CNVC hiểu biết và thực hiện đúng quy chế dân chủ.
3/. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc nâng cao trình độ nhận thức của người lao động và phát triển toàn diện về đời sống vật chất tinh thần trong công nhân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng công nhân  trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ.
4/. Tăng cường triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và những thông tin về nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để công nhân biết, bàn, làm và kiểm tra.

5/. Đối với cán Bộ lãnh đạo quản lý phải biết lắng nghe những ý kiến của công nhân đóng góp, đúng thì phải khắc phục và khắc phục ngay những hạn chế yếu kém tồn tại.

Kính thưa Đại Biểu Đại Hội!
Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là một quá trình lâu dài, công phu, chúng ta không chủ quan nóng vội nhưng phải có biện pháp tích cực hữu hiệu và vận dụng có sáng tạo một cách đúng đắn, từ đó đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn để làm tiền đề cho việc thực hiện quy chế dân chủ tại Đảng bộ trong những năm về sau đạt kết quả tốt hơn, góp phần xây dựng Đảng Bộ thật sự trong sạch vững mạnh.

Kính chúc sức khỏe quý Lãnh đạo, quý vị đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng ./.

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>