Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Báo cáo tham luận của Đảng bộ nông trường Cẩm Mỹ
Cập nhật: 06-08-2015 03:01
Về “Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp sản xuất”

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng nói riêng , xây dựng Đảng nói chung , nhằm củng cố , xây dựng , nâng cao sức chiến đấu , năng lực lãnh đạo của Đảng , trẻ hóa đội ngũ cán bộ , tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở Đảng .  Trước tình hình phát triển mạnh về số lượng và chất lượng của đội ngũ công nhân lao động , những người trực tiếp tạo ra sản phẩm có vị trí hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước , Nghị quyết 20 –NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa X của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đã nêu rõ “ Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng phát triển Đảng trong công nhân ….”

Tại Đại hội Đảng bộ NT Cẩm Mỹ lần thứ X nhiệm kỳ 2005-2010 , BCH Đảng bộ NT đã xác định cần phải tập trung xây dựng nguồn phát triển đảng trong công nhân trực tiếp sản xuất , nhằm tăng cường số lượng đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng tại các tổ sản xuất , ngay tại  thời điểm đó số lượng quần chúng công nhân là cán bộ quản lý , công nhân viên ban ngành , chuyên môn đủ tiêu chuẩn hầu như đã được kết nạp vào tổ chức Đảng , nguồn lao động trong khối quản lý , phụ trợ thường ổn định và có xu hướng giảm dần , trong khi chỉ tiêu phát triển Đảng ngày càng tăng , năm sau cao hơn năm trước . Nếu không thực hiện công tác bồi dưỡng phát triển Đảng trong công nhân lao động trực tiếp sản xuất thì sẽ không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng .
Với tinh thần chủ động , trách nhiệm của tập thể cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ , cùng sự cộng đồng trách nhiệm và thống nhất của hệ thống chính trị tại đơn vị , công tác phát triển đảng tại Đảng bộ NT Cẩm Mỹ từ năm 2005 đến năm 2014 liên tục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, được BTV Đảng ủy Tổng Công ty khen thưởng hàng năm.
Kết quả thực hiện công tác phát triển đảng 5 năm ( 2010 -101 4 ) như sau
Tổng số đảng viên được kết nạp                       : 52 đc , Nam 41 – nữ 11
+ Trong đó :      Công nhân TTSX                       : 40 đc tỷ lệ 77%
Công nhân  bảo vệ        : 08 đc  tỷ lệ 15 %
Nhân viên nghiệp vụ      : 04 đc tỷ lệ 08%
Dân tộc ít người                        : 04 đc
Đảng viên có đạo                      : 02 đc
Trình độ học vấn cấp 2 : 14 đc ; cấp III : 38 đc
Trong quá trình thực hiện công tác phát triển Đảng viên tại đơn vị , khi thực hiện xây dựng nguồn cảm tình đảng trong công nhân TTSX có những khó khăn đó là : Do nhận thức của một số công nhân có mặt hạn chế về lý tưởng cách mạng ; ngại phấn đấu rèn luyện , một bộ phận CNLĐ  còn khó khăn về đời sống và việc làm nên có tư tưởng chỉ tập trung vào kinh tế với mong muốn có thu nhập ổn định , thậm chí nhiều CNLĐ không có mục tiêu , động lực phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng . Về trình độ học vấn đa số chưa đạt theo quy định tối thiểu là cấp II .
Để giải quyết những khó khăn trên , BCH Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như sau :
- Một là : Tăng cường củng cố , kiện toàn xây dựng cấp ủy từ Chi bộ đến Đảng bộ NT thật sự trong sạch vững mạnh , để phát huy vai trò là chủ thể trong công tác phát triển đảng viên . Chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy đảng là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ , Đảng bộ  . Trong thực hiện công tác phát triển Đảng phải có sự phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách  , cụ thể trong Ban thường vụ Đảng ủy NT phân công một đồng chí trực tiếp chỉ đạo , từng chi bộ thì có một đồng chí ủy viên phụ trách theo dõi và trực tiếp sinh hoạt với lực lượng cảm tình đảng mỗi quý một lần . Đồng thời có sự phân công đảng viên theo dõi giúp đở cho quần chúng ưu tú là cảm tình đảng tại các tổ sản xuất . Trên cơ sở 100% các tổ sản xuất của đơn vị đều có Đảng viên , trên 90 % cán bộ tổ trưởng sản xuất là đảng viên , do đó việc theo dõi , giúp đở cho quần chúng công nhân rèn luyện phấn đấu được thường xuyên và hiệu quả  , nhất là những đảng viên được phân công là tổ trưởng sản xuất thì sự rèn luyện , phấn đấu của quần chúng công nhân trong tổ có sự tiến bộ nhanh hơn
- Hai là : Các cấp ủy từ chi bộ , đến Đảng bộ  tăng cường chỉ đạo , phối hợp với tổ chức Công đoàn , Đoàn thanh niên , lựa chọn , giới thiệu , bồi dưỡng công nhân ưu tú , giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp . Đối với tổ chức Công đoàn ,thường xuyên thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CNLĐ , đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục , bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng , nâng cao nhận thức chính trị  và động viên khuyến khích CNLĐ tự giác rèn luyện , phấn đấu  . Đối với Đoàn Thanh niên , trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 25 –NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng về công tác thanh niên , Đảng ủy NT đã chỉ đạo cho Đoàn thanh niên cơ sở chủ động làm tốt và đổi mới nội dung , hình thức , phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên , thanh niên trong tình hình mới để phấn đấu trở thành đảng viên . Trong những năm qua các đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực , thông qua các loại hình Hội thi , hội thảo , giao lưu văn hóa ,văn nghệ , TDTT ..vv… nhằm  nâng cao nhận thức chính trị , rèn luyện phẩm chất đạo đức , truyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên , hội viên , CNLĐ . Đồng thời qua các phong trào thi đua đã phát hiện bồi dưỡng nhiều công nhân ưu tú , giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó nội dung lớn có tầm quan trọng và mang tính xuyên suốt là việc thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong CNLĐ .
-Ba là : Để nâng cao trình độ học vấn cho CNLĐ , đảm bảo tiêu chuẩn phát triển đảng , Đảng ủy NT chỉ đạo cho các tổ chức Đoàn thể lựa chọn những quần chúng ưu tú bố trí công tác màng lưới tại các tổ sản xuất để tạo điều kiện cho họ rèn luyện phấn đấu và thể hiện năng lực bản thân , đồng thời vận động và tạo điều kiện cho CNLĐ tham gia học bổ túc văn hóa tại địa phương . Đã có nhiều công nhân lao động chủ động , tự giác trong học tập và có trên 20 công nhân lao động tốt nghiệp cấp 3 và hầu hết đã được kết nạp vào Đảng , một số đồng chí được  bố trí làm cán bộ quản lý tại đơn vị . Đồng thời từ năm 2006 việc thu tuyển lao động tại đơn vị với số lượng nhiều , nên việc xét chọn có yếu tố xem xét trình độ học vấn từ cấp 2 trở lên , từ đó đã giải quyết được vấn đề khó khăn về tiêu chuẩn trình độ học vấn trong việc tạo nguồn phát triển đảng đối với công nhân trực tiếp sản xuất .
-Bốn là : Gắn liền với công tác kiểm tra , giám sát định kỳ 6 tháng một lần , Đảng ủy tổ chức kiểm tra quy trình thực hiện công tác tạo nguồn và thực hiện công tác phát triển đảng tại các chi bộ trực thuộc . Hàng năm , có đánh giá tình hình kết quả công tác phát triển đảng , đồng thời rà soát , bổ sung nguồn cảm tình đảng do các tổ chức đoàn thể giới thiệu . Đảng ủy luôn có sự chuẩn bị số lượng nguồn cảm tình đảng đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng từ 1 đến 2 năm  .
-Năm là : Chủ động thực hiện công tác xác minh lý lịch , đây là nội dung có tính quyết định đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm . Cảm tình đảng được hướng dẫn viết bản khai lý lịch và tiến hành công tác xác minh lý lịch trước khi gửi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng , công tác xác minh lý lịch do BTV Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo , sau khi đã xác minh lý lịch xong thì chuyển về cho chi bộ tiến hành các thủ tục theo quy định để xem xét , đề nghị kết nạp . BCH Đảng bộ chỉ giao chỉ tiêu phát triển Đảng cho các chi bộ trên cơ sở số lượng cảm tình đảng đã được xác minh lý lịch .
- Sáu là : Có sự đổi mới và thống nhất về quan điểm đánh giá ,xem xét đối với người xin vào Đảng là công nhân trực tiếp sản xuất . Vì trong điều kiện lao động sản xuất ngoài vườn cây thường dễ phát sinh những sai sót , khuyết điểm trong thực hiện công việc , do đó khi đánh giá , nhận xét đối với cảm tình đảng là công nhân TTSX không nên quá cầu toàn , khắc khe , những sai sót , khuyết điểm không thuộc về tư tưởng , chính trị , bản chất thì nên có sự quan tâm , tạo điều kiện giúp đở , động viên để khắc phục . Vì trong quá trình tham gia sinh hoạt chi bộ là môi trường học tập , là điều kiện hết sức thuận lợi để cho đảng viên tiếp tục rèn luyện , phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn . Thực tế nhiều năm qua đã cho thấy các đồng chí đảng viên mới sau khi kết nạp một năm đều có sự tiến bộ hơn , hầu hết đảng viên được kết nạp trong 5 năm qua , khi kiểm điểm phân tích chất lượng hàng năm đều được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoành thành tốt nhiệm vụ .
Với những giải pháp cơ bản nêu trên , Đảng bộ NT Cẩm Mỹ nhiều năm liền thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng và hầu hết Đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp đều trẻ , gương mẫu trong lao động , công tác , học tập , có phẩm chất đạo đức tốt , có ý chí vươn lên và có uy tín với công nhân lao động .
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng trong công nhân TTSX , Đảng bộ NT nhận thấy còn có những mặt hạn chế tồn tại sau :
1- Một số cấp ủy chi bộ , tổ chức đoàn thể chưa thực hiện hết trách nhiệm , có lúc , có nơi chưa nắm chắc thực lực và chất lượng nguồn lao động trong đơn vị mình để có kế hoạch bồi dưỡng , giới thiệu quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng được kịp thời . Một số đảng viên được phân công theo dõi giúp đở  còn hạn chế trong việc tiếp xúc với quần chúng . Còn có những trường hợp cảm tình đảng  phấn đấu tốt nhưng cấp ủy chi bộ thiếu quan tâm tạo điều kiện nên dễ phát sinh tư tưởng , mất động cơ phấn đấu .
2-Hầu hết nguồn phát triển đảng trong công nhân lao động hiện nay chủ yếu là lực lượng đoàn viên nhưng việc thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động chính trị , xã hội còn hạn chế , cần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu trở thành đảng viên đối với những đoàn viên đủ tiêu chuẩn một cách cụ thể và thiết thực hơn .
3-Đối với những đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất , do hầu hết còn trẻ và điều kiện học tập , bồi dưỡng chính trị còn hạn chế nên đa số còn yếu về nhận thức , lý luận chính trị , việc tham gia phát biểu đóng góp xây dựng Nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ còn thiếu mạnh dạn . Tuy nhiên mặt hạn chế này cũng không ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo của Chi bộ , vì thực chất nhiệm vụ chính của các đảng viên là công nhân TTSX là lao động và tạo ra sản phẩm , việc tham gia xây dựng và thực hiện Nghị quyết của chi bộ chủ yếu bằng chính hành động và kết quả lao động hàng ngày . Bên cạnh đó việc tăng cường thực hiện Quyết định 183 –QĐ/ĐU của BTV Đảng ủy Tổng Công ty về thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ , đảng viên và cán bộ chủ chốt , hàng tháng các cấp ủy chi bộ có phân công và đánh giá kết quả việc nêu gương đồng thời biểu dương các đảng viên gương mẫu trong kỳ họp chi bộ , đã giúp cho các đảng viên là công nhân TTSX rèn luyện phấn đấu thường xuyên hơn , bằng chính hành động của mình trong lao động sản xuất để thuyết phục và vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ .
- Hiện nay , do tình hình thu nhập tiền lương của công nhân cao su giảm thấp ,không còn thu hút được nguồn lao động , nhất là chất lượng công nhân được thu tuyển mấy năm gần đây về trình độ học vấn đa số chưa đạt yêu cầu , đồng thời một số công nhân trẻ , có trình độ hiện là nguồn cảm tình đảng xin nghỉ việc vì kinh tế gia đình , làm cho nguồn phát triển đảng tại Đảng bộ NT đang bị thiếu hụt . Dự kiến đến  năm 2016 trở đi việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng 8%  với khoảng 12-14 đảng viên hàng năm đối với Đảng bộ NT Cẩm Mỹ là khó có thể đạt được .
Trên đây là kết quả và một số giải pháp thực hiện công tác xây dựng nguồn phát triển đảng trong công nhân trực tiếp sản xuất tại Đảng bộ NT Cẩm Mỹ , xin được tham luận để Đại biểu Đại hội tham khảo .
Cuối cùng , thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ NT Cẩm Mỹ , xin kính chúc Đoàn chủ tịch , các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể đại biểu Đại hội luôn được mạnh khỏe , hạnh phúc và thành đạt .
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>