Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Báo cáo tham luận của đảng bộ Nông trường Thái Hiệp Thành
Cập nhật: 06-08-2015 03:03
Về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Chấp hành Trung Ương về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các quy định 101-QĐ/TW, Quyết định 272- QĐ/TU và Quyết định số 183- QĐ/ĐU về thực hiện Quy chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt

Lời đầu tiên, xin phép được thay mặt Đoàn Đại biểu Đảng bộ nông trường Thái Hiệp Thành, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến quý đại biểu khách quý cùng toan thể đại biểu đại hội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: Đạo đức là gốc của Cách mạng, Người xem đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông, suối. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Chính vì lẽ đó, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện quy chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, luôn là vấn đề nóng bỏng, đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên phải thật sự thấm nhuần để tu dưỡng và rèn luyện.
Kính thưa các đồng chí.
Trong mỗi chúng ta ai cũng đều hiểu rằng, quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa, bên cạnh những thời cơ thuận lợi thì cũng không ít những khó khăn thử thách, trong đó có vấn đề diễn biến về mặt tư tưởng, một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên suy thóai về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Cho nên việc học tập theo Bác vừa là thể hiện lòng biêt ơn vô hạn của tòan Đảng, tòan dân , vừa làm cho mọi người nhận thức sâu sắc về nội dung, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức mà Người đã để lại.
Xác định được điều này, trong những năm qua Đảng bộ nông trường THT đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện của tòan thể CB Đảng viên, CNVLĐ trong đơn vị, nhất là trong cán bộ Đảng viên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác, góp phần  quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nông trường luôn triển khai nghiêm túc, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng và đầy đủ các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động trong nông trường đạt tỷ lệ học tập cao (trên 98 %), việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và hành động; từ phong trào “học tập”  “làm theo” tấm gương của Bác, đến nay, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, trong đó có 7 cá nhân và 2 tập thể điển hình "làm theo" được Tỉnh và Tổng Cty tuyên dương, khen thưởng. Có thể khẳng định rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã thật sự lan tỏa sâu rộng và tạo được những chuyển biến và niềm tin trong toàn thể CB. CNVLĐ tại đơn vị; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét; thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm với công việc được nâng lên, những gương sáng đời thường, những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng ngày càng nhiều, thực sự trở thành những nhân tố tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.
Đạt được những kết quả trên đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy trong tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị 03; tính chủ động, sáng tạo trong hướng dẫn các chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể, sát thực, chặt chẽ đảm bảo chất lượng và hiệu quả; sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ máy quản lý, điều hành và các đoàn thể, hội quần chúng trong tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy Đảng từ Đảng bộ đến chi bộ được tăng cường và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đơn vị ngày càng được phát huy.
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Trong những năm qua cùng với việc thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện quy định 101-QĐ/TW của TW, quyết định 272-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện quy chế nêu gương trong cán bộ D9ảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Đảng ủy cơ sở đã tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tâm trạng, tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và CNLĐ để phản ánh, báo cáo và tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng  kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị của Đảng bộ. Nhìn chung, trong thời gian qua, nhất là từ năm 2011 khi toàn Đảng và toàn dân trong cả nước nói chung và của Tổng Cty, nông trường Thái Hiệp Thành nói riêng tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "  theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị thì tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ đã có chuyển biến tích cực hơn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ hơn. Cán bộ, đảng viên, và CNLĐ ý thức được vai trò, tinh thần trách nhiệm phục vụ, tính gương mẫu, tiên phong trong cán bộ Đảng viên được thực hiện tốt. Các cấp ủy Đảng, bộ máy quản lý các cấp trong nông trường có sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong quần chúng CNLĐ để tập trung huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tình hình chính trị luôn ổn định, TTATXH được bảo đảm; đồng thời từng bước gắn chặt việc giải quyết mối quan hệ giữa phát triển sản xuất với giải quyết các vấn đề xã hội và công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, làm cho bộ mặt Nông trường không ngừng thay đổi, đời sống vật chất tinh thần người lao động luôn ổn định, tạo sự phấn khởi, tin tưởng đồng thuận cao, hăng hái thi đua LĐSX, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nông trường và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới chào mừng Đại hội  Đảng bộ TCTy lần thứ X.
Từ thực tiễn triển khai thực hiện tại cơ sở, rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu như sau:
- Một là, tiếp tục phát huy trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " trong toàn Đảng bộ.
- Hai là, sự nêu gương và làm theo với những việc làm thiết thực, cụ thể và hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác giám sát của quần chúng và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Ba là, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " với phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị do các cấp ủy Đảng đề ra.
- Bốn là, kịp thời phát hiện, phát huy và nhân rộng các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm gương và mọi người, mọi tổ chức làm theo.
- Năm là, thường xuyên tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng. Đưa nội dung nhận xét, đánh giá việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "  là một trong các nội dung cơ bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng để cán bộ, đảng viên, cùng nhau kiểm điểm và tự soi rọi việc làm theo của người đảng viên trước tổ chức Đảng.
Kính thưa toàn thể đại biểu Đại hội!
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các quy định 101-QĐ/TW của Trung ương, quyết định 272- QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy và quyết định số 183- QĐ/ ĐU của BTV Đảng ủy Tổng Công ty về thực hiện quy chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, trong thời gian tới với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ cơ sở thật sự Trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh", Đảng bộ Thái Hiệp Thành đề ra một số giải pháp trọng tâm trong những năm tiếp theo như sau:
1- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh..
Các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức tuyên truyền giáo dục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương và kỷ niệm ngày các lễ lớn trong năm. Trong thực tiễn công tác cần phát hiện, biểu dương kịp thời, tôn vinh các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, TCCS Đảng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị. Đồng thời, nâng cao hơn nữa về nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trở thành hành động thiết thực học tập tư tưởng, làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị để việc làm theo và nêu gương ngày càng có sức lan tỏa, thấm sâu trong toàn Đảng bộ, trong quần chúng CNLĐ, tác động việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nông trường, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ sở ngày càng TSVM.
2- Tổ chức nêu gương và làm theo thật sự là việc làm thường xuyên, phổ biến, thiết thực và hiệu quả cao.
Cấp ủy Đảng và Ban chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 03 từ Đảng bộ đến chi bộ tổ chức việc "nêu gương" ở bốn cấp độ: cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng làm theo; đảng viên lớn tuổi nêu gương cho đảng viên trẻ tuổi làm theo; cấp trên làm gương cho cấp dưới làm theo; thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo nêu cao vai trò gương mẫu, phải làm gương tốt trong công tác và trong đời sống, nhằm tạo ra phong trào nêu gương và làm theo thật sự sôi nổi, thiết thực và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải hăng hái, nhiệt thành với công việc để làm gương cho mọi người xung quanh làm theo, nhân rộng nhiều mô hình hay, nhân tố mới, điển hình tốt, dần dần đưa việc nêu gương từ cá biệt trở thành phổ biến trong cuộc sống thường ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng CNLĐ.
3- Tổ chức thực hiện "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực" đang được Trung Ương phát động rộng khắp trong cả nước.
Các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 4 năm qua và tổ chức nhân rộng các mô hình hay, điển hình tích cực, các gương "Người tốt, việc tốt" trong thực hiện Chỉ thị 03 gắn với các phong trào đang triển khai thực hiện như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc","Thi đua yêu nước" "Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm"... Từ đó tiếp tục tổ chức nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu của cá nhân, đơn vị trong nông trường nhằm tuyên truyền giáo dục cho mọi người học tập và làm theo. Đồng thời, lấy việc làm cụ thể mang tính tích cực, đạt hiệu quả trong cuộc sống để nhân rộng và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội, tham ô, lãng phí đang diễn ra trong đời sống xã hội góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Cty lần thứ X.  
4- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".
Các cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, thường xuyên phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XI) ; tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, mạnh dạn bảo vệ những đồng chí của mình thẳng thắn đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực; tăng cường mạnh mẽ khối đoàn kết thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đơn vị ngày càng có hiệu quả hơn.
5- Tiếp tục tổ chức nắm bắt, phân tích, nhận định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tâm trạng xã hội của quần chúng CNLĐ và kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy xử lý các vấn đề liên quan đến công tác chính trị tư tưởng.
Trước hết, các cấp ủy Đảng quan tâm công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đạt trình độ chính trị, chuyên môn, phẩm chất, đạo đức theo qui định, góp phần làm cho công tác xây dựng đảng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, gắn việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cấp ủy Đảng các cấp thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, phân tích, nhận định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng CNLĐ trong đơn vị để kịp thời tham mưu đề xuất Đảng ủy xử lý các vấn đề liên quan đến công tác chính trị tư tưởng tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong quần chúng CNLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nông trường, Tổng Cty.
Kính thưa toàn thể đại biểu Đại hội!
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quy định 101-QĐ/TW của Trung ương, quyết định 272- QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy và quyết định số 183- QĐ/ ĐU của BTV Đảng ủy Tổng Công ty về thực hiện quy chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt. Hơn 4 năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng CNLĐ, Đảng bộ nông trường đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Tổng Cty. Kết quả triển khai Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian qua đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian tới chúng ta xác định cần phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp; Kết hợp nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xem đây là giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.
Cuối cùng, một lần nữa cho phép tôi thay mặt toàn thể Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thái Hiệp Thành kính chúc Đoàn chủ tịch; các đ/c đại biểu khách quý và toàn thể đại biểu Đại hội được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Cty cao su Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015- 2020) thành công tốt đẹp.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>