Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Báo cáo tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cập nhật: 08-09-2015 02:59
Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng nai, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; Ngân sách nhà nước; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN; Tài sản Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; Đầu tư tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán; Kiểm toán độc lập; Giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương. Đảng bộ Sở Tài chính được thành lập theo Quyết định số 350-QĐ/ĐUK ngày 11/11/2009 của Đảng ủy Khối Dân chính Đảng trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Sở Tài chính và Chi bộ Tài chính Doanh nghiệp và chính thức đi vào hoạt động từ 01/12/2009. Đảng bộ Sở Tài chính hoạt động theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khóa VII nhiệm kỳ 2010-2015 và quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015.
Hiện nay, Đảng bộ Sở Tài chính gồm có 03 Chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên, trong đó: 04 đảng viên dự bị, đảng viên nữ là 16; Có hai đoàn thể: Công đoàn cơ sở có 103 đoàn viên (100% CBCC) và Đoàn cơ sở có 52 đoàn viên.

* Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở cơ quan, những năm qua mối quan hệ giữa Đảng ủy và Ban giám đốc chặt chẽ, Đảng ủy luôn bảo đảm và tạo mọi điều kiện để thủ trưởng cơ quan thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao; Thủ trưởng cơ quan bảo đảm và tạo điều kiện để Đảng ủy lãnh đạo, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan nên việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị rất thuận lợi và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể:
1. Để có cơ sở thực hiện sự phối hợp giữa Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm ký 2010-2015. Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan đã ban hành các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 1 năm Ban giám đốc và Đảng ủy Sở duy trì tổ chức họp trao đổi thông tin, bàn bạc các giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Thông qua đó, Ban Giám đốc báo cáo với Đảng ủy tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Ban Thường vụ, Ban chấp hành thảo luận và ban hành chương trình, nghị quyết về những vấn đề cơ bản, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện.
Kết quả Đảng ủy Sở Tài chính đã lãnh đạo chính quyền hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thu ngân sách bình quân đạt 119% là sự nỗ lực rất lớn và đã tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành chi ngân sách linh hoạt tiết kiệm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ năm 2010-2014 Sở Tài chính đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tập thể Sở Tài chính nhận được cờ thi đua Bộ Tài chính tặng năm 2011, Cờ thi đua của Chính phủ tặng năm 2011 và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh tặng năm 2013 và năm 2014.
2. Đảng ủy thường xuyên phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin trong cán bộ công chức, đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt, họp giao ban, các kỳ sinh hoạt đảng... nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, từ đó nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tính tự giác, tính tích cực, toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, vững vàng, kiên định trước những diễn biến hòa bình phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, kiên quyết bác bỏ những quan điểm chính trị, những thông tin sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu ‘‘diễn biến hòa bình’’ của các thế lực thù địch, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tốt tư cách của các cấp ủy viên và đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Trong thời gian qua tại Sở Tài chính chưa có CBCC nào vi phạm kỷ luật, có biểu hiện sa sút ý chí, suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...
3. Đảng ủy đã tham gia cùng Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, tuyển dụng cán bộ, quản lý CBCC công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, không có tư tưởng bè phái, cục bộ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều dựa trên năng lực công tác, uy tín cá nhân, các cá nhân được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều được đa số CBCC trong cơ quan tín nhiệm. Đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thủ trưởng cơ quan luôn coi trọng và lắng nghe ý kiến của Đảng ủy.
4. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã phối hợp trong công tác tư tưởng, giáo dục cán bộ công chức, đảng viên, thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nội quy và quy chế cơ quan, đã đánh giá ý thức chấp hành kỹ luật nhà nước, kỹ luật Đảng, kịp thời uốn nắn nhắc nhở cán bộ công chức, đảng viên, nâng cao hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ.
Qua đó đã giúp cho CBCC nâng cao được trách nhiệm trong thi hành công vụ và tinh thần làm chủ tập thể, phát huy được tính dân chủ, hiệu quả trong công tác tại cơ quan, năng suất làm việc ngày một cao hơn, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa theo hướng phục vụ nhân dân và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
* Với những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm qua (nhiệm kỳ 2010-2015). Đảng ủy Sở Tài chính đã rút ra được các bài học kinh nghiệm. Cụ thể:
1. Đảng ủy chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy làm cơ sở để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó xác định rõ các nội dung cần sự phối hợp, trách nhiệm của các bên và phương thức quan hệ phối hợp.
2. Quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện để xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ và thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan.
3. Đảng ủy thống nhất xây dựng văn bản phân công trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên để phụ trách các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Tiến hành họp Đảng ủy định kỳ đúng thời gian, có nền nếp; chú trọng kiểm thảo trách nhiệm của từng đồng chí Đảng ủy viên, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong Đảng ủy. Thực hiện đều đặn chế độ hội họp giữa Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan để kịp thời thông tin, trao đổi, thống nhất đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị.
4. Đảng ủy chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác định hướng tư tưởng, thường xuyên nắm bắt, tâm tư nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên.
Trên đây là báo cáo tham luận của Đảng ủy Sở Tài chính, kính báo cáo trước Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII
 • Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII
 • Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai lần thứ XVI
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII
 • Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII
 • Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai lần thứ XVI
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội

   
   

   KẾT QUẢ ĐHĐ CÁC CẤP

   
 • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • THANH TRA TỈNH
 • ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
 • BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI
 • SỞ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH VÀ XH
 • ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH ĐỒNG NAI
 • BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
 • HỘI XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
 • SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • CỤC THỐNG KÊ ĐỒNG NAI
 • VĂN PHÒNG ĐĐBQH & HĐND TỈNH
 • CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI
 • BAN BẢO VỆ CSSK CÁN BỘ TỈNH
 • KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐỒNG NAI
 • HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 • SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI
 • SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH ĐỒNG NAI
 • BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
 • HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN
 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI
 • SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
 • TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG NAI
 • ỦY BAN MTTQVN TỈNH ĐỒNG NAI
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT
 • BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY
 • LIÊN MINH HTX
 • TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 • SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
 • HỘI NHÀ BÁO ĐỒNG NAI
 • TRUNG TÂM BẢO VỆ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
 • VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI
 • BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG NAI
 • CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI
 • SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI
 • SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 • LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 • SỞ CÔNG THƯƠNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
 • HỘI LUẬT GIA TỈNH ĐỒNG NAI
 • TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
 • NHÀ THIẾU NHI ĐỒNG NAI
 • VĂN PHÒNG TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
 • BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY