Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Định hướng phát triển của TP.Biên Hòa phải gắn chặt với mục tiêu bền vững
Cập nhật: 24-08-2015 09:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Biên Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra từ ngày 19 đến 21-8. Tại đại hội, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Đồng Nai trân trọng trích giới thiệu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phần nhấn mạnh một số điểm để đại hội quan tâm xem xét, quyết định.
Đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Biên Hòa lần thứ XI.jpg
 Đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Biên Hòa lần thứ XI.

 

…Một là, Đảng bộ thành phố phải tiếp tục nhận thức đúng, sâu sắc về vị trí, vai trò của thành phố là địa phương đầu tàu của tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sẽ góp phần quan trọng, tạo sức lan tỏa cho các địa phương khác trong tỉnh phát triển; là địa phương có vai trò, trách nhiệm lớn trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới là xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh. Do đó, đại hội phải đánh giá đúng, rõ, đủ những nhân tố thuận lợi, những khó khăn, thách thức và những cản trở trong 5 năm tới, nhất là trong điều kiện nước ta thực hiện các cam kết trong cộng đồng ASEAN, WTO, hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, để trên cơ sở đó có phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố bảo đảm thật hiệu quả, chất lượng, phù hợp với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới.

 

Phải đổi mới tư duy về phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, từ chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư, sử dụng nhiều lao động giản đơn sang phát triển trên yếu tố năng suất tổng hợp, tiến bộ khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục rà soát lại các cơ chế, chính sách đang triển khai thực hiện để vận dụng hoặc điều chỉnh, kiến nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nhằm huy động tối đa các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực…) để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Thành phố phải sớm xác định rõ những ngành và sản phẩm kinh tế chủ lực, có đủ lợi thế cạnh tranh, để từ đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý và tiếp cận thị trường, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thắng lợi trong quá trình hội nhập, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và dịch vụ trên địa bàn thành phố.
 
Hai là, trong 5 năm tới, Biên Hòa sẽ cùng với tỉnh và cả nước chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế khu vực và thế giới. Quá trình đó tuy mang lại thuận lợi, thời cơ phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức rất gay gắt, có ý nghĩa thành bại; đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố phải nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh, ứng phó, chủ động hiệu quả. Đảng bộ và chính quyền thành phố phải làm cho các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc và nhất là quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp có biện pháp kiên quyết khắc phục, vượt lên những hạn chế, yếu kém trong quá trình sản xuất, kinh doanh để đáp ứng được yêu cầu hội nhập thành công. Phải biết khai thác tối đa lợi thế so sánh, phát huy tối đa nội lực của thành phố, kết hợp và tranh thủ tối đa hoạt động hợp tác với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hiện nay, ngoài yếu tố con người, khoa học – công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vì vậy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố không thể không gắn liền với ứng dụng rộng rãi, hợp lý tiến bộ khoa học và công nghệ; Đảng bộ thành phố phải lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, trước hết là công nghệ thông tin, công nghệ quản lý, công nghệ sản xuất, công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao ngang tầm với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Mạnh dạn thể nghiệm, áp dụng nhiều giải pháp mới và nghiên cứu, đề xuất với tỉnh các cơ chế, chính sách thích hợp để tháo gỡ khó khăn, tăng tính tự chủ để thành phố phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng trọng yếu, mạnh mẽ của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng cho Đảng bộ TP.Biên Hòa.jpg
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng cho Đảng bộ TP.Biên Hòa

 

Ba là, trong tương lai, TP.Biên Hòa sẽ là đô thị lớn của tỉnh, là trung tâm công nghiệp và là đầu mối giao lưu quan trọng của vùng TP.Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và là một trong các trung tâm công nghiệp, văn hóa, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đào tạo, đầu mối giao lưu quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng TP.Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam bộ, vùng tỉnh Đồng Nai theo quyết định điều chỉnh tổng thể chung TP.Biên Hòa giai đoạn 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh; do đó, thành phố phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, nâng cao năng lực quản lý quy hoạch - kiến trúc, quản lý đô thị, quản lý đất đai xây dựng đô thị. Phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh và chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả nhằm huy động đi đôi với việc tổ chức bố trí hợp lý các nguồn vốn, nhất là vốn xã hội hóa để đầu tư, tạo bước đột phá lớn, chuyển biến mới về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trong nhiệm kỳ tới, nhất là hệ thống giao thông, cấp thoát nước, xử lý môi trường, thiết chế văn hóa, công trình tiện ích và phúc lợi công cộng; đồng thời đẩy mạnh chỉnh trang hợp lý các khu đô thị cũ, tăng cường quản lý xây dựng các khu đô thị mới có chất lượng theo hướng tiện ích, hài hòa, văn minh, hiện đại; ưu tiên phát triển các không gian công cộng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị theo hướng xã hội hóa; đảm bảo cho sự phát triển đô thị Biên Hòa trở thành đô thị sống tốt, an ninh, an toàn, đô thị sinh thái, hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững, xứng tầm là đô thị loại I. Bên cạnh sự phát triển đô thị, thành phố cần coi trọng phát triển hơn nữa khu vực nông thôn, đảm bảo phát triển nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, đặc biệt là phải xử lý tốt mối quan hệ giữa đô thị hóa và hiện đại hóa nông thôn nhằm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa thành thị và nông thôn.
 
Bốn là, định hướng phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới phải gắn chặt với mục tiêu bền vững. Muốn vậy phải kết hợp hài hòa 3 yếu tố: phát triển - môi trường - xã hội. Mỗi dự án phải thể hiện rõ hiệu quả kinh tế đồng thời gắn chặt với việc bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các vấn đề xã hội. Mục tiêu phát triển tối thượng của thành phố phải vì con người và cho tất cả mọi người. Điều tiên quyết là thành phố cần quan tâm hơn nữa việc phát triển và nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học. Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị và truyền thống văn hóa mang nét đặc trưng của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân, làm cho các giá trị văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, thấm sâu, in đậm vào mọi mặt trong đời sống hàng ngày của cộng đồng và từng con người, tạo được sức đề kháng, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lai căng, lối sống thiếu lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Phải tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là hệ thống thoát nước tại các khu dân cư; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý có hiệu quả các loại chất thải, rác thải; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp ý thức tự giác và nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường, đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh phát triển không gian xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên… ở khu vực trung tâm; xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, có môi trường thân thiện, môi trường sống tốt. Tập trung củng cố hệ thống y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn của nhân dân và tăng cường công tác bảo đảm một cách nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng thực hiện tốt các chính sách chăm sóc người có công với đất nước trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực từ nhà nước. Hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm đảm bảo giáo dục tối thiểu, y tế tối thiểu, nhà ở tối thiểu, nước sạch và thông tin. Hỗ trợ, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người dân có việc làm và gia tăng thu nhập, đặc biệt là lao động từ khu vực nông nghiệp do bị thu hồi đất phát triển công nghiệp, đô thị, các công trình công cộng. Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm hộ nghèo theo hướng chủ yếu là tự phát huy nội lực, kết hợp sự trợ giúp kịp thời của cộng đồng. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp rủi ro trong cuộc sống.

Năm là, Biên Hòa không chỉ có vị trí quan trọng về kinh tế mà còn có vị trí quan trọng về chính trị, về quốc phòng - an ninh. Với vị trí của Biên Hòa, sự ổn định về chính trị, sự vững mạnh về quốc phòng – an ninh không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố mà còn có ý nghĩa đối với tỉnh, với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Là địa bàn có nhiều cơ quan trọng yếu của tỉnh, có nhiều hoạt động kinh tế, xã hội lớn, có số lượng dân nhập cư đông, thành phố phải bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Phải thường xuyên dự báo, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao việc phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm, làm trong sạch môi trường xã hội thành phố. Triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Kịp thời kiểm soát và xử lý có hiệu quả các mâu thuẫn, xung đột xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Sáu là, Biên Hòa là một thành phố dân số lớn, đa dạng về dân cư và có đông đồng bào có đạo, các cấp ủy đảng và chính quyền, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của thành phố phải thấm nhuần và tích cực thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu và giải quyết kịp thời, thỏa đáng những lợi ích chính đáng và hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; tích cực tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.Biên Hòa đạt chuẩn đô thị loại I, nhân dân có cuộc sống ấm no, an toàn, hạnh phúc. Phải quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc công nghiệp; xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố; xây dựng đội ngũ doanh nhân có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; nâng cao trình độ và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của cựu chiến binh; quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống người cao tuổi; động viên đồng bào các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả, tránh “hành chính hóa”, bệnh thành tích; phát huy tốt vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các đoàn thể. Chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền làm chủ thật sự; đồng thời cũng phê phán, chấn chỉnh những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của người dân.
 
Bảy là, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã có nhiều nỗ lực, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành và ở từng tổ chức đảng; đó chính là nguyên nhân cốt lõi tạo nên những thành quả của TP.Biên Hòa hôm nay. Tuy nhiên, không phải không có cấp ủy, không có tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi nảy sinh vấn đề cần phải xử lý kể cả những biểu hiện tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố cần vận dụng những kinh nghiệm tốt trong nhiệm kỳ qua, phát huy kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, xây dựng ban chấp hành, ban thường vụ, tập thể thường trực các cấp ủy thật sự đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đồng tâm, hiệp lực, chung sức chung lòng, dám nghĩ đúng, dám làm đúng, dám chịu trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực thi thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội và đưa các phong trào của thành phố tiến lên, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm: “cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên; đảng viên nêu gương cho quần chúng; đảng viên nhiều tuổi đảng nêu gương cho đảng viên trẻ, đảng viên mới; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương tốt cho cán bộ, công chức”, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, “lợi ích nhóm”; phòng ngừa, loại trừ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; nghiên cứu, đổi mới cách đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng lấy hiệu quả công việc là chính; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, có năng lực, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo hướng tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, coi trọng việc khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, nhất là đối với người đứng đầu, người có hành vi bao che, nhằm củng cố niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền thành phố thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; giảm mạnh và bãi bỏ những thủ tục hành chính đã và đang gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của một đô thị và hội nhập quốc tế.

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa
 • Đến năm 2020 Biên Hòa trở thành trung tâm công nghiệp và đầu mối giao lưu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa
 • Trước thềm đại hội những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đã được gởi đến đại hội
 • Biên Hòa: Công tác tuyên truyền đại hội, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa
 • Đến năm 2020 Biên Hòa trở thành trung tâm công nghiệp và đầu mối giao lưu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa
 • Biên Hòa: Trước thềm đại hội những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đã được gởi đến đại hội
 • Biên Hòa: Công tác tuyên truyền đại hội, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội

   
   

   KẾT QUẢ ĐHĐ CÁC CẤP

   
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
 • CHI BỘ CƠ SỞ CTY TNHH PKĐK TAM ĐỨC
 • ĐẢNG BỘ CHI CỤC THUẾ TP. BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ XÃ HIỆP HÒA
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
 • CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ KHỐI MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN MAI
 • CHI BỘ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CTCH SÀI GÒN ĐỒNG NAI (BỆNH VIỆN ITO)
 • CHI BỘ TRẠM THÚ Y BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BỬU LONG
 • CHI BỘ CHI CỤC THỐNG KÊ TP. BIÊN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY GOLF LONG THÀNH
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT TAM PHƯỚC
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 • CHI BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TAM HÒA
 • CHI BỘ TRUNG TÂM Y TẾ TP. BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN HIỆP
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TAM HIỆP
 • CHI BỘ TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HẠNH
 • ĐẢNG BỘ KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI THÀNH PHỐ
 • ĐẢNG BỘ KHỐI KINH TẾ TP. BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LONG BÌNH
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUANG VINH
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THỐNG NHẤT
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ KHỐI NỘI CHÍNH - TƯ PHÁP
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BÌNH
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN
 • ĐẢNG BỘ XÃ TAM PHƯỚC
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BỬU HÒA
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN VẠN
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH BÌNH
 • ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC TÂN
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỐ NAI
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÒA BÌNH
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẢNG DÀI
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN PHONG
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT NAM HÀ
 • CHI BỘ TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ TP. BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ XÃ LONG HƯNG
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY DV - BẢO VỆ QUYẾT TIẾN
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRUNG DŨNG
 • ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẢNG THÀNH ỦY
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐINH THUẬN
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG XÔ
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BÌNH ĐA
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN BIÊN
 • ĐẢNG BỘ XÃ HÓA AN
 • CHI BỘ CÔNG TY CPDV BẢO VỆ ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT TAM HIỆP
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH POUCHEN
 • CHI BỘ ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN TIẾN
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ XÃ AN HÒA
 • CHI BỘ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH VIETBO
 • CHI BỘ CÔNG TY CP GẠCH MEN Ý MỸ
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH TÂN HỢP